ProAIR QC3 – Compact Air Filter Unit

ProAIR QC3 – Compact Air Filter Unit

Removes oil and water by Centrifuge and High-performance filter

  • Stable supply without pressure drop
  • The indicator linked to the filter can be used as a guide for the replacement time, and can be painted with clean air at any time.
  • Air flow can also be used for HVLP gun

Mô tả

Khí nén là mạch máu của mọi tiệm sửa xe và việc quản lý hiệu quả nó là yếu tố quan trọng đối với sự an toàn, hiệu quả của người vận hành và duy trì chất lượng hoàn thiện cuối cùng.