Lọc pha sơn DeVilbiss

Lọc pha sơn DeVilbiss

Lọc pha sơn DeVilbiss

Giải pháp chống bụi khi sơn. giảm lỗi phát sinh khi thợ sơn làm việc

Order No.
Model No.
ApplicationsDescriptionMax PSI
190181
KGP-5-K5
GravityFluid Strainer N/A
900006
149-278
SuctionFluid Strainer N/A
240129
PLH-MF-6-100
PressureFluid Strainer Assy.250
180073
VS-532
PressureFluid Strainer Assy.300
191925
VS-58-K10
Replacement screen for VS-532Screen-100 Mesh N/A
240131       PLH-MFC-100Replacement screen for PLH-MF-6-100Screen-100 Mesh N/A

Mô tả

Lọc chất lỏng

 

Order No.
Model No.
ApplicationsDescriptionMax PSI
190181
KGP-5-K5
GravityFluid Strainer N/A
900006
149-278
SuctionFluid Strainer N/A
240129
PLH-MF-6-100
PressureFluid Strainer Assy.250
180073
VS-532
PressureFluid Strainer Assy.300
191925
VS-58-K10
Replacement screen for VS-532Screen-100 Mesh N/A
240131

PLH-MFC-100

Replacement screen for PLH-MF-6-100Screen-100 Mesh N/A