Ex-certificate thermometer – Có chứng nhận chống cháy ATEX – IECEx

Ex-certificate thermometer – Có chứng nhận chống cháy ATEX – IECEx

Các loại liên hệ có sẵn:

• Từ tính
• Quy nạp
• Điện tử
• Microswitch

STIKO-Documentation-Contacts-for-Thermometers.pdf (94 downloads )
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ đo nhiệt có tiếp điểm

Hầu hết các nhiệt kế ø100mm và ø160mm của chúng tôi có thể được sản xuất với các tiếp điểm tích hợp.

Các loại liên hệ có sẵn:

• Từ tính
• Quy nạp
• Điện tử
• Microswitch


Thermometer with contacts

Most of our ø100mm and ø160mm thermometers can be manufactured with built-in contacts.

Available contact types:

• Magnetic
• Inductive
• Electronic
• Microswitch