Súng phun sơn vòi dài X-102-36R

Súng phun sơn vòi dài X-102-36R

Súng phun ống dài
X-102-36R
– Ứng dụng: phun dầu gor bề mặt bên trong 360 °.

– X-102-36R: Đầu nối chất lỏng: 1 / 4PF; Đầu nối không khí / CYL: 1 / 4PF.

*************

Long tube spray gun
X-102-36R
– Application: 360° internal surface gor oil spraying.

– X-102-36R: Fluid connector: 1/4PF; Air/CYL connector: 1/4PF.

Mô tả

Tiểu chuẩn/ Spec