Giấy nhám vải dây

Hạt: oxit nhôm
Sao lưu: giấy, vải, phim
Liên kết: nhựa trên nhựa
Grits: 40-2000
Kích thước: (chiều rộng) 100mm-425mm

Description

Grain: aluminum oxide
Backing: paper,cloth,film
Bonding: resin over resin
Grits: 40-2000
Size: (width)100mm-425mm