QMC 555 Đĩa đệm

QMC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QMC – Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ ba mức độ cứng

Mô tả

Xem các ưu điểm