FL 76 Bích kẹp đĩa cắt

FL 76 Bích kẹp đĩa cắt

Ưu thế: Sử dụng bích kẹp này đảm bảo tăng độ ổn định phía bên ở các đĩa cắt mảnh có dạng dẹt và đường kính 180 và 230 mm

 

Mô tả

Xem các ưu điểm